COVID-19 Fight
167 matches in 9 dictionaries.
jönv
  1. come
   USA: kʌ'm UK: kʌm
  1. come to
   USA: kʌ'm tʌ· UK: kʌm tuː
  1. come on
   USA: kʌ'm ɔ'n UK: kʌm ɔn
  1. come , came , come
   USA: kʌ'm keɪ'm kʌ'm UK: kʌm keɪm kʌm
jön-megyv
  1. stir about
   USA: stəː' ʌ·baʊ't UK: stəːr əbaʊt
  1. get about
   USA: gɪ't ʌ·baʊ't UK: get əbaʊt
  1. fiddle about
   USA: fɪ'dʌ·l ʌ·baʊ't UK: fɪdl əbaʊt
  1. come and go
   USA: kʌ'm ʌ·nd goʊ' UK: kʌm ənd goʊ
jönniv
  1. come
   USA: kʌ'm UK: kʌm
jön vhonnanv
  1. come from
   USA: kʌ'm fəː·m UK: kʌm frɔm
aki jönnoun
  1. comer
   USA: kʌ'məː· UK: kʌmər
divatba jönv
  1. informal take on
   USA: teɪ'k ɔ'n UK: teɪk ɔn
  1. come into fashion
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· fæ'ʃʌ·n UK: kʌm ɪntuː fæʃn
  1. come in
   USA: kʌ'm ɪ'n UK: kʌm ɪn
dühbe jönv
  1. figurative inflame
   USA: ɪ"nfleɪ'm UK: ɪnfleɪm
  1. get into a wax
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· eɪ' wæ'ks UK: get ɪntuː eɪ wæks
egyenesbe jönv
  1. shake down
   USA: ʃeɪ'k daʊ'n UK: ʃeɪk daʊn
érte jönv
  1. call for
   USA: kɔː'l frəː· UK: kɔːl fəː
formába jönv
  1. US shape up
   USA: ʃeɪ'p ʌ'p UK: ʃeɪp ʌp
gyulladásba jönv
 1. med
  1. inflame
   USA: ɪ"nfleɪ'm UK: ɪnfleɪm
használatba jönexp
  1. come into use
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· yuː'z UK: kʌm ɪntuː juːz
indulatba jönv
  1. get into a heat
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· eɪ' hiː't UK: get ɪntuː eɪ hiːt
  1. get hot
   USA: gɪ't hɔ't UK: get hɔt
  1. informal fire up
   USA: faɪ'r ʌ'p UK: faɪər ʌp
jól jönexp
  1. stand in good stead
   USA: stæ'nd ɪ'n gʌ·d ste'd UK: stænd ɪn gʊd sted
jól/kapóra jönexp
  1. come in handy
   USA: kʌ'm ɪ'n hæ'ndiː· UK: kʌm ɪn hændiː
kapóra jönexp
  1. fell in with
   USA: fe'l ɪ'n wʌ·ð UK: fel ɪn wɪð
korán jönv
  1. be before time
   USA: biː· biː"fɔː'r taɪ'm UK: biː bɪfɔːr taɪm
lendületbe jönexp
  1. get under way
   USA: gɪ't ʌ'ndəː· weɪ' UK: get ʌndər weɪ
lendületbe jönexp
  1. get into one's stride
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· wʌ'nz straɪ'd UK: get ɪntuː wʌnz straɪd
  1. gather momentum
   USA: gæ'ðəː· moʊ·me'ntʌ·m UK: gæðər məmentəm
Report or add missing word to a dictionary...