COVID-19 Fight
a dühtől elvörösödikv
    1. get red with rage
      USA: gɪ't re'd wʌ·ð reɪ'ʤ UK: get red wɪð reɪʤ
elvörösödik a dühtőlexp
    1. turn purple
      USA: təː'n pəː'pʌ·l UK: təːn pəːpl
Report or add missing word to a dictionary...