COVID-19 Fight
ad hocadj USA: æ'd hɔ'k UK: æd hɔk
ad hocadv USA: æ'd hɔ'k UK: æd hɔk
ad hoc engagement agreementexp USA: æ'd hɔ'k e·ngeɪ'ʤmʌ·nt ʌ·griː'mʌ·nt UK: æd hɔk ɪngeɪʤmənt əgriːmənt
Report or add missing word to a dictionary...