154
matches in the
teratogén anyagadj
tetőfedő anyagnoun
  1. ridging
   UK: rɪʤɪŋ
vegyi anyagadj
  1. chemical
   USA: ke'mʌ·kʌ·l UK: kemɪkl
visszamaradt anyagnoun
  1. residuum, residua
   UK: rɪzɪdjʊəm rɪzɪdjʊə
visszautasított anyagexp
  1. refuse material
   USA: re'fyuː"z mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: rɪfjuːz mətɪərɪəl
visszavetett anyagexp
  1. refuse material
   USA: re'fyuː"z mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: rɪfjuːz mətɪərɪəl
csomagolás (anyag) (növ)noun
  1. package
   USA: pæ'kɪ·ʤ UK: pækɪʤ
talajtakaró anyag (növ)exp
  1. soil mulch
   USA: sɔɪ'l mʌ'ltʃ UK: sɔɪl mʌltʃ
  1. mulch
   USA: mʌ'ltʃ UK: mʌltʃ
az anyag és a bérexp
  1. the material and the making
   USA: ðiː· mʌ·tɪ'riː·ʌ·l ʌ·nd ðiː· meɪ'kɪ·ŋ UK: ðiː mətɪərɪəl ənd ðiː meɪkɪŋ
az anyag és a munkabérexp
  1. the material and the making
   USA: ðiː· mʌ·tɪ'riː·ʌ·l ʌ·nd ðiː· meɪ'kɪ·ŋ UK: ðiː mətɪərɪəl ənd ðiː meɪkɪŋ
járdaszegély anyagav
  1. curbing
   USA: kəː'bɪ·ŋ UK: kəːbɪŋ
hozott anyagbólexp
  1. from own material
   USA: fəː·m oʊ'n mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: frɔm oʊn mətɪərɪəl
bontó anyagcserenoun
meghaladja anyagi erejétexp
  1. be beyond one's purse
   USA: biː· biː"ɔː'nd wʌ'nz pəː's UK: biː bɪjɔnd wʌnz pəːs
meghaladja anyagi erőmetexp
  1. beyond my means
   USA: biː"ɔː'nd maɪ' miː'nz UK: bɪjɔnd maɪ miːnz
  1. beyond me
   USA: biː"ɔː'nd miː' UK: bɪjɔnd miː
könnyű anyagi helyzetben vanexp
  1. be in easy circumstances
   USA: biː· ɪ'n iː'ziː· səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: biː ɪn iːziː səːkəmstənsɪz
javít anyagi helyzeténexp
  1. better one's circumstances
   USA: be'təː· wʌ'nz səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: betər wʌnz səːkəmstənsɪz
szűkös anyagi körülményekexp
  1. narrow circumstances
   USA: ne'roʊ· səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: næroʊ səːkəmstənsɪz
jó anyagi körülmények közöttexp
  1. be in good circumstances
   USA: biː· ɪ'n gʌ·d səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: biː ɪn gʊd səːkəmstənsɪz
rossz anyagi körülmények között vanexp
  1. be poorly off
   USA: biː· pʊ'rliː· ɔː'f UK: biː pʊəliː ɔf
Report or add missing word to a dictionary...