COVID-19 Fight
5 matches in 4 dictionaries. Details
bízik vkibenv
  1. trust
   USA: trʌ'st UK: trʌst
  1. trust in sy
   USA: trʌ'st ɪ'n saɪ'
  1. put faith in sy
   USA: pʊ't feɪ'θ ɪ'n saɪ'
  1. place every confidence in sy
   USA: pleɪ's e'vriː· kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
  1. place confidence in sy
   USA: pleɪ's kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
  1. have faith in sy
   USA: hæ'v feɪ'θ ɪ'n saɪ'
  1. build upon
   USA: bɪ'ld ʌ·pɔ'n UK: bɪld əpɔn
  1. be reliant on
   USA: biː· riː·laɪ'ʌ·nt ɔ'n UK: biː rɪlaɪənt ɔn
  1. bank on sy
   USA: bæ'ŋk ɔ'n saɪ'
fenntartás nélkül bízik vkibenv
  1. trust sy implicitly
   USA: trʌ'st saɪ' ɪ"mplɪ'sʌ·tliː·
  1. place every confidence in sy
   USA: pleɪ's e'vriː· kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
  1. place confidence in sy
   USA: pleɪ's kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
bízik vkibenv
bízik vkibenv
nem bízik vkiben/vmibenundef
Report or add missing word to a dictionary...