COVID-19 Fight
betörésnoun
 1. mining
  1. inrush
   UK: ɪnrʌʃ
 2. mil
  1. inroad
   USA: ɪ'nroʊ"d UK: ɪnroʊd
  1. incursion
   USA: ɪ"nkəː'ʒʌ·n UK: ɪnkəːʃn
  1. slang crack
   USA: kræ'k UK: kræk
  1. burgle
   UK: bəːgl
  1. informal burglary
   USA: bəː'gləː·iː· UK: bəːgləriː
  1. breaking and entering
   USA: breɪ'kɪ·ŋ ʌ·nd e'nəː·ɪ·ŋ UK: breɪkɪŋ ənd entərɪŋ
betörés előtti terepszemleexp
  1. casing the joint
   USA: keɪ'sɪ·ŋ ðiː· ʤɔɪ'nt UK: keɪsɪŋ ðiː ʤɔɪnt
betöréses lopásnoun
  1. housebreaking
   UK: haʊzbreɪkɪŋ
  1. compound larceny
   USA: kʌ·mpaʊ'nd lɔ'rsʌ·niː· UK: kɔmpaʊnd lɑsəniː
 1. law
  1. burglary
   USA: bəː'gləː·iː· UK: bəːgləriː
éjszakai betörésnoun
  1. burglary
   USA: bəː'gləː·iː· UK: bəːgləriː
morzsoló betörésnoun
  1. burnout
   USA: bəː'naʊ"t UK: bəːnaʊt
rablás, betörésnoun
  1. robbery
   USA: rɔ'bəː·iː· UK: rɔbəriː
hálózatba való betörés észleléseexp
  1. intruder detection
   USA: ɪ"ntruː'dəː· dʌ·te'kʃʌ·n UK: ɪntruːdər dɪtekʃn
Report or add missing word to a dictionary...