COVID-19 Fight
60 matches in 5 dictionaries. Details
bondv trans v USA: bɔ'nd UK: bɔnd
bondagenoun USA: bɔ'ndɪ·ʤ UK: bɔndɪʤ
bonded debtexp USA: bɔ'ndʌ·d de't UK: bɔndɪd det
bonded storenoun USA: bɔ'ndʌ·d stɔː'r UK: bɔndɪd stɔːr
bonded warehouseexp USA: bɔ'ndʌ·d we'rhaʊ"s UK: bɔndɪd weəhaʊz
bond for deedexp USA: bɔ'nd frəː· diː'd UK: bɔnd fəː diːd
bondholdernoun USA: bɔ'ndhoʊ"ldəː· UK: bɔndhoʊldə
bondingnoun USA: bɔ'ndɪ·ŋ UK: bɔndɪŋ
bondmannoun UK: bɔndmən
bondmennoun UK: bɔndmən
bond-papernoun
bondsmannoun UK: bɔndzmən
bondsmennoun UK: bɔndzmən
bonds of friendshipexp USA: bɔ'ndz ʌ·v fre'nʃɪ"p UK: bɔndz ɔv frendʃɪp
bid bondexp USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
bid bondexp USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
bid bondexp USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
hydrogen bondnoun USA: haɪ'drʌ·ʤʌ·n bɔ'nd UK: haɪdrəʤən bɔnd
Report or add missing word to a dictionary...