COVID-19 Fight
25 matches in 2 dictionaries. Details
call forv intrans v USA: kɔː'l frəː· UK: kɔːl fəː
call for an offerexp USA: kɔː'l frəː· ʌ·n ɔː'fəː· UK: kɔːl fəː ən ɔfər
call for a tenderexp USA: kɔː'l frəː· eɪ' te'ndəː· UK: kɔːl fəː eɪ tendər
call for a tenderexp USA: kɔː'l frəː· eɪ' te'ndəː· UK: kɔːl fəː eɪ tendər
call for commentexp USA: kɔː'l frəː· kɔ'me·nt UK: kɔːl fəː kɔment
call for helpexp USA: kɔː'l frəː· he'lp UK: kɔːl fəː help
call forthv trans v USA: kɔː'l fɔː'rθ UK: kɔːl fɔːθ
bad call formatexp USA: bæ'd kɔː'l fɔː'rmæ"t UK: bæd kɔːl fɔːmæt
there is no call for this articleexp USA: ðe'r ʌ·z noʊ' kɔː'l frəː· ðʌ·s ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: ðeər ɪz noʊ kɔːl fəː ðɪs ɑtɪkl
be called forv USA: biː· kɔː'ld frəː· UK: biː kɔːld fəː
formal callexp USA: fɔː'rmʌ·l kɔː'l UK: fɔːml kɔːl
call out forexp USA: kɔː'l aʊ't frəː· UK: kɔːl aʊt fəː
call out for sgv
i shall call back for itexp USA: aɪ' ʃæ'l kɔː'l bæ'k frəː· ʌ·t UK: aɪ ʃæl kɔːl bæk fəː ɪt
calling for tenderexp USA: kɔː'lɪ·ŋ frəː· te'ndəː· UK: kɔːlɪŋ fəː tendər
call upon forexp USA: kɔː'l ʌ·pɔ'n frəː· UK: kɔːl əpɔn fəː
call forundef
call for helpundef
bad call format errorundef
Report or add missing word to a dictionary...