COVID-19 Fight
59 matches in 3 dictionaries. Details
conditionsnoun USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: kəndɪʃnz
conditionsnoun USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: kəndɪʃnz
conditionsnoun USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: kəndɪʃnz
acceptance conditionsexp USA: ʌ·kse'ptʌ·ns kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: əkseptəns kəndɪʃnz
acceptance conditionsexp USA: ʌ·kse'ptʌ·ns kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: əkseptəns kəndɪʃnz
applicable conditionsexp USA: æ'plʌ·kʌ·bʌ·l kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: əplɪkəbl kəndɪʃnz
applicable conditionsexp USA: æ'plʌ·kʌ·bʌ·l kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: əplɪkəbl kəndɪʃnz
delivery conditionsexp USA: dʌ·lɪ'vəː·iː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: dɪlɪvəriː kəndɪʃnz
entry conditionsexp USA: e'ntriː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: entriː kəndɪʃnz
living conditionsnoun USA: lɪ'vɪ·ŋ kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: lɪvɪŋ kəndɪʃnz
road conditionsexp USA: roʊ'd kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: roʊd kəndɪʃnz
sanitary conditionsexp USA: sæ'nʌ·te"riː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: sænɪtriː kəndɪʃnz
special conditionsexp USA: spe'ʃʌ·l kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: speʃl kəndɪʃnz
special conditionsexp USA: spe'ʃʌ·l kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: speʃl kəndɪʃnz
under conditionsadv USA: ʌ'ndəː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: ʌndər kəndɪʃnz
weather conditionsnoun noun USA: we'ðəː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: weðər kəndɪʃnz
delivery conditions/termsexp
lay down conditions to syv USA: leɪ' daʊ'n kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz tʌ· saɪ'
all sorts and conditions of menexp USA: ɔː'l sɔː'rts ʌ·nd kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz ʌ·v me'n UK: ɔːl sɔːts ənd kəndɪʃnz ɔv men
Report or add missing word to a dictionary...