conveyv trans v USA: kʌ·nveɪ' UK: kənveɪ
conveyancenoun USA: kʌ·nveɪ'ʌ·ns UK: kənveɪəns
conveyernoun USA: kʌ·nveɪ'əː· UK: kənveɪər
conveyer beltnoun USA: kʌ·nveɪ'əː· be'lt UK: kənveɪər belt
conveyer-beltnoun
conveyingnoun USA: kʌ·nveɪ'ɪ·ŋ UK: kənveɪɪŋ
conveyor beltexp USA: kʌ·nveɪ'əː· be'lt UK: kənveɪər belt
conveyor-beltnoun
these convey nothing to meexp USA: ðiː'z kʌ·nveɪ' nʌ'θɪ·ŋ tʌ· miː' UK: ðiːz kənveɪ nʌθɪŋ tuː miː
public conveyanceexp USA: pʌ'blɪ·k kʌ·nveɪ'ʌ·ns UK: pʌblɪk kənveɪəns
Report or add missing word to a dictionary...