COVID-19 Fight
14 matches in 8 dictionaries. Details
csábításnoun
  1. temptation
   USA: te·mteɪ'ʃʌ·n UK: tempteɪʃn
  1. seduction
   USA: sʌ·dʌ'kʃʌ·n UK: sɪdʌkʃn
  1. lure
   USA: lʊ'r UK: lʊər
  1. invitation
   USA: ɪ"nvʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvɪteɪʃn
  1. enticement
   USA: e·ntaɪ'smʌ·nt UK: ɪntaɪsmənt
  1. debauchery
   USA: dʌ·bɔː'tʃəː·iː· UK: dɪbɔːtʃəriː
  1. coaxing
   USA: koʊ'ksɪ·ŋ UK: koʊksɪŋ
  1. informal bait
   USA: beɪ't UK: beɪt
  1. allurement
   UK: əlʊəmənt
dezertálásra való csábításnoun
  1. debauchery
   USA: dʌ·bɔː'tʃəː·iː· UK: dɪbɔːtʃəriː
munkahely elhagyására csábításnoun
  1. debauchery
   USA: dʌ·bɔː'tʃəː·iː· UK: dɪbɔːtʃəriː
kiskorúak bűnre csábításaexp
  1. debauchery of youth
   USA: dʌ·bɔː'tʃəː·iː· ʌ·v yuː'θ UK: dɪbɔːtʃəriː ɔv juːθ
kiskorú bűnre csábításaexp
  1. debauchery of youth
   USA: dʌ·bɔː'tʃəː·iː· ʌ·v yuː'θ UK: dɪbɔːtʃəriː ɔv juːθ
csábításnoun
  1. r Reiz
   'raɪts
   1. pluralForm:
   2. Reize
   1. genitiveForm:
   2. Reizes
csábításnoun
  1. figurative old f amorce
csábításundef
csábításundef
 1. cselekedet és csábító dolog
  1. figurative insidia
   insídia
  1. incantesimo
   incantésimo
 2. csábító dolog
csábításiundef
külföldre csábítás és ott prostitúcióra kényszerítésundef
csábításnoun
csábításnoun
Report or add missing word to a dictionary...