COVID-19 Fight
13 matches in 5 dictionaries. Details
döngetv
  1. floor
   USA: flɔː'r UK: flɔːr
  1. batter
   USA: bæ'təː· UK: bætər
  1. bang
   USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
  1. slang taboo bang
   USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
dönget vmitv
  1. hammer away at
   USA: hæ'məː· ʌ·weɪ' æ't UK: hæmər əweɪ ət
döngetundef
  1. percuotere
   percuótere
  1. literary percotere
  1. battere
   báttere
döngetésundef
döngetettundef
döngetettadj
döngetőadj
nyitott kapukat döngetundef
döngetésundef
döngetni/verni kezdv
döngetv
Report or add missing word to a dictionary...