COVID-19 Fight
fusion bombnoun USA: fyuː'ʒʌ·n bɔ'm UK: fjuːʒn bɔm
fusion pointnoun USA: fyuː'ʒʌ·n pɔɪ'nt UK: fjuːʒn pɔɪnt
fusion powerexp USA: fyuː'ʒʌ·n paʊ'əː· UK: fjuːʒn paʊər
fusion reactornoun USA: fyuː'ʒʌ·n riː·æ'ktəː· UK: fjuːʒn rɪæktər
fusion temperaturenoun USA: fyuː'ʒʌ·n te'mpəː·ʌ·tʃəː· UK: fjuːʒn temprətʃər
Report or add missing word to a dictionary...