COVID-19 Fight
gathernoun USA: gæ'ðəː· UK: gæðər
gatherv intrans v USA: gæ'ðəː· UK: gæðər
gatherv trans v USA: gæ'ðəː· UK: gæðər
gather all one's strengthexp USA: gæ'ðəː· ɔː'l wʌ'nz stre'ŋθ UK: gæðər ɔːl wʌnz streŋθ
gather dustexp USA: gæ'ðəː· dʌ'st UK: gæðər dʌst
gather groundexp USA: gæ'ðəː· graʊ'nd UK: gæðər graʊnd
gather informationexp USA: gæ'ðəː· ɪ"nfɔː'rmeɪ'ʃʌ·n UK: gæðər ɪnfəmeɪʃn
gather momentumexp USA: gæ'ðəː· moʊ·me'ntʌ·m UK: gæðər məmentəm
gather one's browexp USA: gæ'ðəː· wʌ'nz braʊ' UK: gæðər wʌnz braʊ
gather roundexp USA: gæ'ðəː· raʊ'nd UK: gæðər raʊnd
gather round syv USA: gæ'ðəː· raʊ'nd saɪ'
gather speedexp USA: gæ'ðəː· spiː'd UK: gæðər spiːd
gather strenthv
gather upv USA: gæ'ðəː· ʌ'p UK: gæðər ʌp
gatheredadj USA: gæ'ðəː·d UK: gæðəd
gatherernoun USA: gæ'ðəː·əː· UK: gæðərər
gatheringnoun USA: gæ'ðəː·ɪ·ŋ UK: gæðərɪŋ
i gather from theexp USA: aɪ' gæ'ðəː· fəː·m ðiː· UK: aɪ gæðər frɔm ðiː
be gathered to one's fathersexp USA: biː· gæ'ðəː·d tʌ· wʌ'nz fɔ'ðəː·z UK: biː gæðəd tuː wʌnz fɑðəz
Report or add missing word to a dictionary...