COVID-19 Fight
4 matches in 4 dictionaries. Details
hibát követ elv
  1. informal trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
  1. make a mistake
   USA: meɪ'k eɪ' mɪ"steɪ'k UK: meɪk eɪ mɪsteɪk
  1. commit an error
   USA: kʌ·mɪ't ʌ·n e'rəː· UK: kəmɪt ən erər
hibát követ elv
  1. irren s.
   'ɪrən 'ɛs
hibát követ elv
  1. figurative trébucher
hibát követ elundef
Report or add missing word to a dictionary...