COVID-19 Fight
7 matches in 2 dictionaries. Details
izgalombanadj
  1. tiptoe
   USA: tɪ'ptoʊ" UK: tɪptoʊ
  1. astir
   UK: əstəːr
izgalomban vanexp
  1. be in a flutter
   USA: biː· ɪ'n eɪ' flʌ'təː· UK: biː ɪn eɪ flʌtər
lázas izgalombanexp
  1. in a fever of excitement
   USA: ɪ'n eɪ' fiː'vəː· ʌ·v ɪ·ksaɪ'tmʌ·nt UK: ɪn eɪ fiːvər ɔv ɪksaɪtmənt
boldog izgalomban égexp
  1. tread on air
   USA: tre'd ɔ'n e'r UK: tred ɔn eər
lázas izgalomban vanexp
  1. be all in a flutter
   USA: biː· ɔː'l ɪ'n eɪ' flʌ'təː· UK: biː ɔːl ɪn eɪ flʌtər
lázas izgalomban vár vmitv
  1. be upon the tiptoe of expectation
   USA: biː· ʌ·pɔ'n ðiː· tɪ'ptoʊ" ʌ·v e"kspe·kteɪ'ʃʌ·n UK: biː əpɔn ðiː tɪptoʊ ɔv ekspekteɪʃn
izgalomban vanundef
Report or add missing word to a dictionary...