COVID-19 Fight
15 matches in 6 dictionaries. Details
kérdésesadj
  1. vexed
   USA: ve'kst UK: vekst
  1. questionable
   USA: kwe'stʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: kwestʃənəbl
  1. problematic
   USA: prɔ"blʌ·mæ'tɪ·k UK: prɔbləmætɪk
  1. pending
   USA: pe'ndɪ·ŋ UK: pendɪŋ
  1. equivocal
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·kʌ·l UK: ɪkwɪvəkl
kérdéses dolgot bizonyítottnak veszexp
  1. beg the question
   USA: be'g ðiː· kwe'ʃʌ·n UK: beg ðiː kwestʃən
kérdésessé teszv
  1. impugn
   USA: ɪ"mpyuː'n UK: ɪmpjuːn
a kérdésesexp
  1. in question
   USA: ɪ'n kwe'ʃʌ·n UK: ɪn kwestʃən
kérdésesadj
kérdéses, vajon ...exp
kérdésesadj
kérdésesundef
  1. rare questionabile
   questionábile
  1. problematico
   problemático
kérdésesadj
kérdéses módonundef
kérdésességundef
kérdésessé teszundef
kérdésesundef
(h alakkal) kérdésesundef
Report or add missing word to a dictionary...