COVID-19 Fight
88 matches in 8 dictionaries.
kötelességnoun
  1. role
   USA: roʊ'l UK: roʊl
  1. figurative part
   USA: pɔ'rt UK: pɑt
  1. obligation
   USA: ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɔblɪgeɪʃn
  1. Bizonyos fokig erkölcsi kötelesség.
    1. It's a moral obligation of a sort.
  2. A regisztráció önkéntes, és nem jár kötelezettségekkel.
    1. Registration is voluntary and is without obligation.
  1. function
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·n UK: fʌŋkʃn
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
  1. Egész életét a kötelességének szenteli.
    1. His whole life is subordinated to his duty.
  1. charge
   USA: tʃɔ'rʤ UK: tʃɑʤ
  1. bounden
   UK: baʊndən
kötelességből tett udvariassági látogatásexp
  1. duty call
   USA: dyuː'tiː· kɔː'l UK: djuːtiː kɔːl
kötelessége megtenni vmitv
kötelességemnek érzem, hogyexp
  1. i feel called upon to
   USA: aɪ' fiː'l kɔː'ld ʌ·pɔ'n tʌ· UK: aɪ fiːl kɔːld əpɔn tuː
kötelességemnek tartom, hogyexp
  1. i consider it my duty to
   USA: aɪ' kʌ·nsɪ'dəː· ʌ·t maɪ' dyuː'tiː· tʌ· UK: aɪ kənsɪdər ɪt maɪ djuːtiː tuː
kötelességének megfelelőexp
  1. consonant with one's duty
   USA: kɔ'nsʌ·nʌ·nt wʌ·ð wʌ'nz dyuː'tiː· UK: kɔnsənənt wɪð wʌnz djuːtiː
(kötelességet) kiróv
  1. impose
   USA: ɪ"mpoʊ'z UK: ɪmpoʊz
kötelességét teljesítiv
  1. Aus cut out
   USA: kʌ't aʊ't UK: kʌt aʊt
kötelességkéntexp
  1. in duty bound
   USA: ɪ'n dyuː'tiː· baʊ'nd UK: ɪn djuːtiː baʊnd
kötelességmulasztásnoun
 1. law
  1. misprision
   USA: mɪ"sprɪ'ʒʌ·n UK: mɪsprɪʒən
  1. dereliction of duty
   USA: de"rʌ·lɪ'kʃʌ·n ʌ·v dyuː'tiː· UK: derəlɪkʃn ɔv djuːtiː
  1. delinquency
   USA: dʌ·lɪ'ŋkwʌ·nsiː· UK: dɪlɪŋkwənsiː
kötelességmulasztónoun/adj
  1. truant
   USA: truː'ʌ·nt UK: truːənt
  1. US derelict
   USA: de'rʌ·lɪ"kt UK: derɪlɪkt
  1. delinquent
   USA: dʌ·lɪ'ŋkwʌ·nt UK: dɪlɪŋkwənt
kötelességszegésexp
  1. lapse from duty
   USA: læ'ps fəː·m dyuː'tiː· UK: læps frɔm djuːtiː
  1. breach of duty
   USA: briː'tʃ ʌ·v dyuː'tiː· UK: briːtʃ ɔv djuːtiː
kötelességszerűenexp
  1. in duty bound
   USA: ɪ'n dyuː'tiː· baʊ'nd UK: ɪn djuːtiː baʊnd
kötelesség teljesítéseexp
  1. execution of duty
   USA: e"ksʌ·kyuː'ʃʌ·n ʌ·v dyuː'tiː· UK: eksɪkjuːʃn ɔv djuːtiː
kötelességtudatexp
  1. sense of duty
   USA: se'ns ʌ·v dyuː'tiː· UK: sens ɔv djuːtiː
kötelességtudóadj
  1. obedient
   USA: oʊ·biː'diː·ʌ·nt UK: əbiːdɪənt
  1. dutiful
   USA: duː'tiː·fʌ·l UK: djuːtɪfəl
  1. assiduous
   USA: ʌ·sɪ'dwʌ·s UK: əsɪdjʊəs
kötelességtudóanadv
  1. dutifully
   USA: duː'tiː·fʌ·liː· UK: djuːtɪfəliː
becsületbeli kötelessége, hogyexp
  1. be in honor bound to
   USA: biː· ɪ'n ɔ'nəː· baʊ'nd tʌ· UK: biː ɪn ɔnər baʊnd tuː
mindnyájunk kötelessége, hogyexp
  1. it's imperative for us all to
   USA: ʌ·ts ɪ"mpe'rʌ·tɪ·v frəː· yuː'e's ɔː'l tʌ· UK: ɪts ɪmperətɪv fəː ʌz ɔːl tuː
mindnyájunk kötelessége, (hogy)exp
  1. it is imperative for us all
   USA: ʌ·t ʌ·z ɪ"mpe'rʌ·tɪ·v frəː· yuː'e's ɔː'l UK: ɪt ɪz ɪmperətɪv fəː ʌz ɔːl
Report or add missing word to a dictionary...