COVID-19 Fight
lecsapv
  1. visit
   USA: vɪ'zʌ·t UK: vɪzɪt
  1. souse
   UK: saʊs
  1. precipitate
   USA: prʌ·sɪ'pʌ·teɪ"t UK: prɪsɪpɪteɪt
 1. chem ind
  1. precipitate
   USA: prʌ·sɪ'pʌ·teɪ"t UK: prɪsɪpɪteɪt
  1. informal pounce
   USA: paʊ'ns UK: paʊns
  1. pounce
   USA: paʊ'ns UK: paʊns
  1. crack down
   USA: kræ'k daʊ'n UK: kræk daʊn
  1. converge
   USA: kʌ·nvəː'ʤ UK: kənvəːʤ
  1. come upon
   USA: kʌ'm ʌ·pɔ'n UK: kʌm əpɔn
  1. bear down up
   USA: be'r daʊ'n ʌ'p UK: beər daʊn ʌp
  1. bear down on
   USA: be'r daʊ'n ɔ'n UK: beər daʊn ɔn
lecsap az ellenségre (repülő)v
  1. dive down on the enemy
   USA: daɪ'v daʊ'n ɔ'n ðiː· e'nʌ·miː· UK: daɪv daʊn ɔn ðiː enəmiː
lecsap, rajtaüt, megrohanexp
lecsap ráexp
  1. swoop down on
   USA: swuː'p daʊ'n ɔ'n UK: swuːp daʊn ɔn
  1. pounce up
   USA: paʊ'ns ʌ'p UK: paʊns ʌp
lecsap vmire (madár)exp
lecsap (zsákmányra)v
  1. stoop
   USA: stuː'p UK: stuːp
lecsaphatóadj
  1. collapsible
   USA: kʌ·læ'psʌ·bʌ·l UK: kəlæpsəbl
lecsapolv
  1. US tap
   USA: tæ'p UK: tæp
  1. drain
   USA: dreɪ'n UK: dreɪn
 1. med
  1. deplete
   USA: dʌ·pliː't UK: dɪpliːt
lecsapolt adagnoun
 1. metal
  1. tap
   USA: tæ'p UK: tæp
lecsapolásnoun
 1. geo
  1. drainage
   USA: dreɪ'nʌ·ʤ UK: dreɪnɪʤ
lecsapoló berendezésnoun
  1. bleeder
   UK: bliːdər
lecsapoló ároknoun
  1. trench
   USA: tre'ntʃ UK: trentʃ
lecsapott mércenoun
lecsapott szilikaexp
  1. precipitated silica
   USA: prʌ·sɪ'pʌ·teɪ"tʌ·d sɪ'lɪ·kʌ· UK: prɪsɪpɪteɪtɪd sɪlɪkə
lecsapta kezemről a nőtexp
  1. he cut me out with girl
   USA: hiː' kʌ't miː' aʊ't wʌ·ð gəː'l UK: hiː kʌt miː aʊt wɪð gəːl
lecsapásnoun
  1. swoop
   USA: swuː'p UK: swuːp
 1. sports
  1. smash
   USA: smæ'ʃ UK: smæʃ
 2. chem ind
  1. precipitation
   USA: prʌ·sɪ"pʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: prɪsɪpɪteɪʃn
  1. pounce
   USA: paʊ'ns UK: paʊns
  1. kill
   USA: kɪ'l UK: kɪl
lecsapás, hirtelen megrohanásexp
lecsapás (ragadozó madáré)v
  1. swoop
   USA: swuː'p UK: swuːp
lecsapás; összetörv
  1. smash
   USA: smæ'ʃ UK: smæʃ
Report or add missing word to a dictionary...