lehordv
  1. vituperate
   UK: vɪtjuːpəreɪt
  1. trounce
   USA: traʊ'ns UK: traʊns
  1. informal tick off
   USA: tɪ'k ɔː'f UK: tɪk ɔf
  1. strafe
   USA: streɪ'f UK: strɑf
  1. informal slate
   USA: sleɪ't UK: sleɪt
  1. scold
   USA: skoʊ'ld UK: skoʊld
  1. row
   USA: roʊ' UK: roʊ
  1. round upon
   USA: raʊ'nd ʌ·pɔ'n UK: raʊnd əpɔn
  1. round on
   USA: raʊ'nd ɔ'n UK: raʊnd ɔn
  1. rate
   USA: reɪ't UK: reɪt
  1. misuse
   USA: mɪ"syuː's UK: mɪsjuːz
 1. naut
  1. keelhaul
   UK: kiːlhɔːl
  1. jump upon
   USA: ʤʌ'mp ʌ·pɔ'n UK: ʤʌmp əpɔn
  1. informal US call down
   USA: kɔː'l daʊ'n UK: kɔːl daʊn
  1. blow up
   USA: bloʊ' ʌ'p UK: bloʊ ʌp
  1. blitz
   USA: blɪ'ts UK: blɪts
  1. US berate
   USA: bɪ·reɪ't UK: bɪreɪt
lehord vkitv
  1. bawl sy out
   USA: bɔː'l saɪ' aʊ't
lehord/leszid/letolexp
  1. dress (sy) down
   USA: dre's saɪ' daʊ'n
lehordottadj
  1. peeled
   USA: piː'ld UK: piːld
lehordásnoun
  1. row
   USA: roʊ' UK: roʊ
  1. informal crackdown
   USA: kræ'kdaʊ"n UK: krækdaʊn
  1. ablation
   UK: æbleɪʃən
csúnyán lehordv
  1. informal row
   USA: roʊ' UK: roʊ
(meg)szid, lehordv
  1. scold
   USA: skoʊ'ld UK: skoʊld
alaposan lehord vkitv
  1. give it sy hot
   USA: gɪ'v ʌ·t saɪ' hɔ't
jól lehord vkitv
  1. haul sy over the coals
   USA: hɔː'l saɪ' oʊ'vəː· ðiː· koʊ'lz
  1. give sy what for
   USA: gɪ'v saɪ' hwʌ't frəː·
  1. give sy beans
   USA: gɪ'v saɪ' biː'nz
  1. come down on sy
   USA: kʌ'm daʊ'n ɔ'n saɪ'
Report or add missing word to a dictionary...