COVID-19 Fight
6 matches in 5 dictionaries. Details
megmakacsolja magátv
  1. jib
   USA: ʤɪ'b UK: ʤɪb
  1. cut up rusty
   USA: kʌ't ʌ'p rʌ'stiː· UK: kʌt ʌp rʌstiː
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
megmakacsolja magát/ellenszegülexp
  1. put one's back up
   USA: pʊ't wʌ'nz bæ'k ʌ'p UK: pʊt wʌnz bæk ʌp
megmakacsolja magátv
megmakacsolja magátv
megmakacsolja magátundef
Report or add missing word to a dictionary...