COVID-19 Fight
61 matches in 5 dictionaries. Details
plasticnoun USA: plæ'stɪ·k UK: plæstɪk
plasticadj USA: plæ'stɪ·k UK: plæstɪk
plastic artexp USA: plæ'stɪ·k ɔ'rt UK: plæstɪk ɑt
plastic bagexp USA: plæ'stɪ·k bæ'g UK: plæstɪk bæg
plastic bag cultivationexp USA: plæ'stɪ·k bæ'g kʌ"ltɪ·veɪ'ʃʌ·n UK: plæstɪk bæg kʌltɪveɪʃn
plastic-bombnoun
plastic corkexp USA: plæ'stɪ·k kɔː'rk UK: plæstɪk kɔːk
plastic filmexp USA: plæ'stɪ·k fɪ'lm UK: plæstɪk fɪlm
plastic houseexp USA: plæ'stɪ·k haʊ's UK: plæstɪk haʊz
plasticinenoun USA: plæ'stʌ·siː"n UK: plæstɪsiːn
plasticitynoun UK: plæstɪsɪtiː
plastic pantsexp USA: plæ'stɪ·k pæ'nts UK: plæstɪk pænts
plasticsnoun noun USA: plæ'stɪ·ks UK: plæstɪks
plastic sheetexp USA: plæ'stɪ·k ʃiː't UK: plæstɪk ʃiːt
plastic surgeryexp USA: plæ'stɪ·k səː'ʤəː·iː· UK: plæstɪk səːʤəriː
plastic tunnelexp USA: plæ'stɪ·k tʌ'nʌ·l UK: plæstɪk tʌnl
plastic wrapexp USA: plæ'stɪ·k ræ'p UK: plæstɪk ræp
bubble plasticnoun USA: bʌ'bʌ·l plæ'stɪ·k UK: bʌbl plæstɪk
unsupported plastic coversexp USA: ʌ·nsʌ·pɔː'rtʌ·d plæ'stɪ·k kʌ'vəː·z UK: ʌnsəpɔːtɪd plæstɪk kʌvəz
Report or add missing word to a dictionary...