COVID-19 Fight
11 matches in 5 dictionaries. Details
részvénytársaságnoun
  1. shareholder group
   USA: ʃe'rhoʊ"ldəː· gruː'p UK: ʃeəhoʊldər gruːp
  1. public company
   USA: pʌ'blɪ·k kʌ'mpʌ·niː· UK: pʌblɪk kʌmpəniː
  1. incorporated company
   USA: ɪ"nkɔː'rpəː·eɪ"tʌ·d kʌ'mpʌ·niː· UK: ɪnkɔːpəreɪtɪd kʌmpəniː
 1. US fin econ
  1. corporation
   USA: kɔː"rpəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kɔːpəreɪʃn
részvénytársaság alapító tagjanoun
  1. US incorporator
   UK: ɪnkɔːpəreɪtə
részvénytársaságnoun
részvénytársaságundef
részvénytársaság igazgatósága / vezetéseundef
betéti részvénytársaságundef
nyitott részvénytársaságundef
zártkörű részvénytársaságundef
részvénytársaságnoun
európai részvénytársaság
Report or add missing word to a dictionary...