COVID-19 Fight
reckon onv intrans v USA: re'kʌ·n ɔ'n UK: rekən ɔn
reckon onv intrans v USA: re'kʌ·n ɔ'n UK: rekən ɔn
be out in one's reckoningv USA: biː· aʊ't ɪ'n wʌ'nz re'knɪ·ŋ UK: biː aʊt ɪn wʌnz rekənɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...