COVID-19 Fight
15 matches in 6 dictionaries. Details
rendőrkapitányexp
  1. police superintendent
   USA: pʌ·liː's suː"pəː·ʌ·nte'ndʌ·nt UK: pəliːs suːpərɪntendənt
  1. commissioner of police
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·nəː· ʌ·v pʌ·liː's UK: kəmɪʃənər ɔv pəliːs
rendőrkapitányságnoun
rendőrkapitányságnoun
  1. s Kommissariat
   kɔmɪsa'riaːt
   1. pluralForm:
   2. Kommissariate
   1. genitiveForm:
   2. Kommissariates
   3. Kommissariats
rendőrkapitányundef
rendőrkapitányságundef
rendőrkapitányundef
rendőrkapitány helyetteseundef
rendőrkapitányságundef
rendőrkapitányságnoun
rendőrkapitányundef
rendőrkapitányságundef
török rendőrkapitányságiundef
török városi rendőrkapitányság és elöljáróságundef
rendőrkapitányságnoun
Report or add missing word to a dictionary...