121 matches in 12 dictionaries.
rontv
  1. worsen
   USA: wəː'sʌ·n UK: wəːsən
  1. muddy
   USA: mʌ'diː· UK: mʌdiː
  1. debase
   USA: dʌ·beɪ's UK: dɪbeɪs
  1. bring down
   USA: brɪ'ŋ daʊ'n UK: brɪŋ daʊn
rontásnoun
  1. curse
   USA: kəː's UK: kəːs
  1. abuse
   USA: ʌ·byuː'z UK: əbjuːz
előre rontexp
  1. make a dash forward
   USA: meɪ'k eɪ' dæ'ʃ fɔː'rwəː·d UK: meɪk eɪ dæʃ fɔːwəd
erkölcsi rontásnoun
  1. corruption
   USA: kəː·ʌ'pʃʌ·n UK: kərʌpʃn
vadul egymásnak rontv
  1. hurtle
   USA: həː'tʌ·l UK: həːtl
meg nem ronthatóadj
  1. incorruptible
   UK: ɪnkərʌptəbl
el nem rontottadj
  1. unspoiled
   USA: ʌ·nspɔɪ'ld UK: ʌnspɔɪlt
röntgenv
  1. sparks
   USA: spɔ'rks UK: spɑks
 1. phys
  1. US roentgen
   UK: rɔntjən
röntgenezésv
  1. sparks
   USA: spɔ'rks UK: spɑks
  1. radioscopy
   UK: reɪdiːoʊzkɔpiː
röntgenfelvételv
  1. radiograph
   UK: reɪdiːoʊgræf
 1. med
  1. radiogram
   UK: reɪdiːoʊgræm
röntgenfelvételt készítv
  1. radiograph
   UK: reɪdiːoʊgræf
röntgengépexp
röntgenkapuexp
  1. security gate
   USA: sɪ·kyʊ'rʌ·tiː· geɪ't UK: sɪkjʊərɪtiː geɪt
röntgenképnoun
röntgenográfianoun
 1. med
  1. radiography
   USA: reɪ"diː·ɔ'grʌ·fiː· UK: reɪdɪɔgrəfiː
röntgenológusnoun
  1. radiologist
   USA: reɪ"diː·ɔ'lʌ·ʤʌ·st UK: reɪdɪɔləʤɪst
röntgensugárnoun
röntgenszobanoun
  1. sparks
   USA: spɔ'rks UK: spɑks
rontv
  1. pénzt verringern
   fɛɐ'rɪŋɐn
rontv
  1. verschlimmern
   fɛɐ'ʃlɪmɐn
  1. verschlechtern
   fɛɐ'ʃlɛçtɐn
Report or add missing word to a dictionary...