COVID-19 Fight
187 matches in 9 dictionaries.
segédige: tud,képes vmireexp
segédindító rakétanoun
  1. rocket booster
   USA: rɔ'kʌ·t buː'stəː· UK: rɔkɪt buːstər
segédkeréknoun
  1. third wheel
   USA: θəː'd hwiː'l UK: θəːd wiːl
segédkezésnoun
  1. ministration
   USA: mɪ"nʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: mɪnɪstreɪʃn
segédkezikv
  1. attend
   USA: ʌ·te'nd UK: ətend
  1. aid
   USA: eɪ'd UK: eɪd
segédkönyvnoun
  1. reference work
   USA: re'frʌ·ns wəː'k UK: refrəns wəːk
  1. reference book
   USA: re'frʌ·ns bʊ'k UK: refrəns bʊk
segédlelkésznoun
  1. curate
   USA: kyʊ'rʌ·t UK: kjʊərət
segédletnoun
  1. help
   USA: he'lp UK: help
  1. assistance
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·ns UK: əsɪstəns
  1. aid
   USA: eɪ'd UK: eɪd
segédmennyiségnoun
 1. math
  1. auxiliary
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· UK: ɔːgzɪlɪəriː
segédmotornoun
  1. relay
   USA: riː'leɪ" UK: riːleɪ
  1. booster motor
   USA: buː'stəː· moʊ'təː· UK: buːstər moʊtər
segédmotorosadj
segédmotoros kerékpárnoun
  1. moped
   UK: moʊpt
segédmotoros szlúp vitorlásexp
  1. auxiliary sloop
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· sluː'p UK: ɔːgzɪlɪəriː sluːp
segédmozdonyexp
  1. booster locomotive
   USA: buː'stəː· loʊ"kʌ·moʊ'tɪ·v UK: buːstər loʊkəmoʊtɪv
segédmunkásexp
  1. unskilled labour
   USA: ʌ·nskɪ'ld leɪ'bəː· UK: ʌnskɪld leɪbər
  1. jack
   USA: ʤæ'k UK: ʤæk
  1. hand
   USA: hæ'nd UK: hænd
  1. factory hand
   USA: fæ'ktəː·iː· hæ'nd UK: fæktəriː hænd
segédmunkásokexp
  1. unskilled labour
   USA: ʌ·nskɪ'ld leɪ'bəː· UK: ʌnskɪld leɪbər
segédpilótanoun
  1. relief pilot
   USA: riː·liː'f paɪ'lʌ·t UK: rɪliːf paɪlət
segéd-processornoun
  1. co-processor
   USA: koʊ"prɔ'se·səː·
segéd processzornoun
  1. coprocessor
   USA: koʊ"prɔ'se·səː·
segédprogramnoun
  1. support program
   USA: sʌ·pɔː'rt proʊ'græ"m UK: səpɔːt proʊgræm
Report or add missing word to a dictionary...