COVID-19 Fight
start / get off to a flying -exp USA: stɔ'rt gɪ't ɔː'f tʌ· eɪ' flaɪ'ɪ·ŋ UK: stɑt get ɔf tuː eɪ flaɪɪŋ
get off to a flying startexp USA: gɪ't ɔː'f tʌ· eɪ' flaɪ'ɪ·ŋ stɔ'rt UK: get ɔf tuː eɪ flaɪɪŋ stɑt
Report or add missing word to a dictionary...