COVID-19 Fight
4 matches in 2 dictionaries. Details
szállítási feltételekexp
    1. terms of delivery
      USA: təː'mz ʌ·v dʌ·lɪ'vəː·iː· UK: təːmz ɔv dɪlɪvəriː
szállítási feltételek (EU)exp
    1. delivery conditions
      USA: dʌ·lɪ'vəː·iː· kʌ·ndɪ'ʃʌ·nz UK: dɪlɪvəriː kəndɪʃnz
szállítási feltételek (PHARE)exp
szállítási feltételeknoun
Report or add missing word to a dictionary...