COVID-19 Fight
30 matches in 6 dictionaries.
tálalv
  1. serve
   USA: səː'v UK: səːv
  1. serve up
   USA: səː'v ʌ'p UK: səːv ʌp
tálalásnoun
  1. serving
   USA: səː'vɪ·ŋ UK: səːvɪŋ
  1. presentation
   USA: pre"zʌ·nteɪ'ʃʌ·n UK: preznteɪʃn
tálalátétnoun
  1. table-mat
   UK: teɪblmæt
tálalónoun
  1. sideboard
   UK: saɪdbɔːd
  1. dresser
   USA: dre'səː· UK: dresər
  1. buffet table
   USA: bʌ'fʌ·t teɪ'bʌ·l UK: bʊfeɪ teɪbl
tálalóasztalnoun
  1. buffet
   USA: bʌ'fʌ·t UK: bʊfeɪ
tálalvaexp
  1. dinner is served
   USA: dɪ'nəː· ʌ·z səː'vd UK: dɪnər ɪz səːvd
újból tálalv
  1. rehash
   USA: riː·hæ'ʃ UK: riːhæʃ
tálalv
  1. servieren
   zɛɐ'viːrən
  1. kredenzen
   kre'dɛntsən
tálalj !exp
  1. richte das essen !
   'rɪçtə 'das 'ɛsən
tálalv
 1. gastro
tálalásnoun
 1. gastro
tálalónoun
Tálalva!exp
tálalóasztalundef
tálalószekrényundef
  1. rare literary buffetto
tálalószekrénynoun
tálaló / szervírozó tálundef
tálalóvillaundef
tálalva vanundef
Report or add missing word to a dictionary...