9 matches in 2 dictionaries. Details
take down name and adressexp UK: teɪk daʊn neɪm ənd ədrɪs
take down the hairexp USA: teɪ'k daʊ'n ðiː· he'r UK: teɪk daʊn ðiː heər
take down the heartexp USA: teɪ'k daʊ'n ðiː· hɔ'rt UK: teɪk daʊn ðiː hɑt
take one's hair downv USA: teɪ'k wʌ'nz he'r daʊ'n UK: teɪk wʌnz heər daʊn
take sy down a pegv USA: teɪ'k saɪ' daʊ'n eɪ' pe'g
taken downundef
Report or add missing word to a dictionary...