COVID-19 Fight
6 matches in 4 dictionaries. Details
parlamenti vizsgálóbizottságexp
  1. royal commission
   USA: rɔɪ'ʌ·l kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: rɔɪəl kəmɪʃn
vizsgálóbizottságundef
vizsgálóbizottságnoun
 1. római jog
  1. quaestio
   f inv Lat quéstio
parlamenti bizottság / vizsgálóbizottságundef
 1. Olaszországban
vizsgálóbizottságnoun
vizsgálóbizottságnoun
Report or add missing word to a dictionary...