Cover photo

English-Hungarian fusion (plasmaphysics) dictionary

English-Hungarian invite only and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: pallinger, wolf
Reverse dictionary: magyar-angol fúziós szótár
23 Words
24 Translations
0 Examples
0 Expressions
25 matches in 7 dictionaries.
csalódásnoun
  1. suck
   USA: sʌ'k UK: sʌk
  1. setback
   USA: se'tbæ"k UK: setbæk
  1. letdown
   USA: le'tdaʊ"n UK: letdaʊn
  1. hang-up
   USA: hæ'ŋgʌ"p
  1. disillusionment
   USA: dɪ"sʌ·luː'ʒʌ·nmʌ·nt UK: dɪsɪluːʒnmənt
  1. disillusion
   USA: dɪ"sʌ·luː'ʒʌ·n UK: dɪsɪluːʒn
  1. disappointment
   USA: dɪ"sʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt UK: dɪsəpɔɪntmənt
  1. delusion
   USA: dʌ·luː'ʒʌ·n UK: dɪluːʒn
  1. deception
   USA: dʌ·se'pʃʌ·n UK: dɪsepʃn
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
csalódás érzésenoun
  1. hang-up
   USA: hæ'ŋgʌ"p
csalódás okozta szomorúságnoun
  1. chagrin
   USA: ʃʌ·grɪ'n UK: ʃægrɪn
csalódást okozexp
  1. frustrate
   USA: frʌ'streɪ"t UK: frʌstreɪt
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
csalódást okoz vkinekv
  1. frustrate sy
   USA: frʌ'streɪ"t saɪ'
optikai csalódásexp
  1. optical illusion
   USA: ɔ'ptɪ·kʌ·l ɪ"luː'ʒʌ·n UK: ɔptɪkl ɪluːʒn
szerelmi csalódás érteexp
  1. be crossed in love
   USA: biː· krɔː'st ɪ'n lʌ'v UK: biː krɔst ɪn lʌv
keserves csalódás/felébredésexp
csalódásnoun
  1. r Versager
   fɛɐ'zaːgɐ
   1. pluralForm:
   2. Versager
   1. genitiveForm:
   2. Versagers
  1. e Täuschung
   1. pluralForm:
   2. Täuschungen
   1. genitiveForm:
   2. Täuschung
csalódást okozexp
csalódást okozv
csalódást kelt / okozundef
  1. deludere
   akinek: tárgyeset delúdere
csalódást keltő / okozóundef
optikai csalódásundef
szerelmi csalódásundef
érzéki csalódásban szenvedőundef
csalódásundef
  1. optikai csalódás
    1. оптическа ~
csalódást okozundef
Report or add missing word to a dictionary...