Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
192
matches in the
headv trans v USA: he'd UK: hed
   1. To hit the nail on the head.
     1. Fején találja a szöget.
     1. Fején találja a szöget.
   2. (Not) to bury one's head in the sand.
     1. Homokba dugja (Nem dugja homokba) a fejét.
     1. Homokba dugja (Nem dugja homokba) a fejét.
   3. To run one's head against a stone wall.
     1. Nem jó fejjel menni/rohanni a falnak.
     1. Nem jó fejjel menni/rohanni a falnak.
   4. Banging one's head against a brick wall.
     1. Nem jó fejjel menni/rohanni a falnak.
     1. Nem jó fejjel menni/rohanni a falnak.
headv intrans v USA: he'd UK: hed
  1. To hit the nail on the head.
    1. Fején találja a szöget.
  2. (Not) to bury one's head in the sand.
    1. Homokba dugja (Nem dugja homokba) a fejét.
  3. To run one's head against a stone wall.
    1. Nem jó fejjel menni/rohanni a falnak.
  4. Banging one's head against a brick wall.
    1. Nem jó fejjel menni/rohanni a falnak.
head and shoulders aboveexp USA: he'd ʌ·nd ʃoʊ'ldəː·z ʌ·bʌ'v UK: hed ənd ʃoʊldəz əbʌv
head and shoulders above syv USA: he'd ʌ·nd ʃoʊ'ldəː·z ʌ·bʌ'v saɪ'
head coldnoun USA: he'd koʊ'ld UK: hed koʊld
head cookexp USA: he'd kʊ'k UK: hed kʊk
head firstexp USA: he'd fəː'st UK: hed fəːst
head /make - or tail of wordsexp USA: he'd meɪ'k əː· teɪ'l ʌ·v wəː'dz UK: hed meɪk ɔːr teɪl ɔv wəːdz
head of departmentexp USA: he'd ʌ·v dʌ·pɔ'rtmʌ·nt UK: hed ɔv dɪpɑtmənt
Head of divisionexp USA: he'd ʌ·v dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: hed ɔv dɪvɪʒn
head of hairexp USA: he'd ʌ·v he'r UK: hed ɔv heər
head of schoolexp USA: he'd ʌ·v skuː'l UK: hed ɔv skuːl
head offv trans v USA: he'd ɔː'f UK: hed ɔf
 1. figurative informal
head officeexp USA: he'd ɔː'fʌ·s UK: hed ɔfɪs
head over earsexp USA: he'd oʊ'vəː· iː'rz UK: hed oʊvər ɪəz
head over ears in sgexp
head over heelsexp USA: he'd oʊ'vəː· hiː'lz UK: hed oʊvər hiːlz
head roomexp USA: he'd ruː'm UK: hed ruːm
Report or add missing word to a dictionary...