Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
110
matches in the
ballnoun USA: bɔː'l UK: bɔːl
ballnoun USA: bɔː'l UK: bɔːl
   1. The ball is in the other's court.
     1. A labda a másik térfélen (a másik fél térfelén) van.
   2. The ball is in somebody's court.
     1. A labda a másik térfélen (a másik fél térfelén) van.
 1. metallurgy
ball and socket jointexp USA: bɔː'l ʌ·nd sɔ'kʌ·t ʤɔɪ'nt UK: bɔːl ənd sɔkɪt ʤɔɪnt
ball gameexp USA: bɔː'l geɪ'm UK: bɔːl geɪm
ball / keep the - rollingexp USA: bɔː'l kiː'p ðiː· roʊ'lɪ·ŋ UK: bɔːl kiːp ðiː roʊlɪŋ
ball lighteningnoun USA: bɔː'l laɪ'tʌ·nɪ·ŋ UK: bɔːl laɪtnɪŋ
ball of footexp USA: bɔː'l ʌ·v fʊ't UK: bɔːl ɔv fʊt
ball pennoun USA: bɔː'l pe'n UK: bɔːl pen
ball point pennoun USA: bɔː'l pɔɪ'nt pe'n UK: bɔːl pɔɪnt pen
ball sacknoun USA: bɔː'l sæ'k UK: bɔːl sæk
ball techniqueexp USA: bɔː'l te·kniː'k UK: bɔːl tekniːk
ball upv intrans v USA: bɔː'l ʌ'p UK: bɔːl ʌp
ball upv trans v USA: bɔː'l ʌ'p UK: bɔːl ʌp
balladnoun USA: bæ'lʌ·d UK: bæləd
 1. lit music
ball-and-socket jointnoun
ballastv trans v USA: bæ'lʌ·st UK: bæləst
ballast-roadnoun
Report or add missing word to a dictionary...