Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
carryv intrans v USA: kæ'riː· UK: kæriː
carryv trans v USA: kæ'riː· UK: kæriː
carry all before oneexp USA: kæ'riː· ɔː'l biː"fɔː'r hwʌ'n UK: kæriː ɔːl bɪfɔːr wʌn
carry arms!exp USA: kæ'riː· ɔ'rmz UK: kæriː ɑmz
carry authorityexp USA: kæ'riː· ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: kæriː ɔːθɔrɪtiː
carry awayv trans v USA: kæ'riː· ʌ·weɪ' UK: kæriː əweɪ
carry backv trans v USA: kæ'riː· bæ'k UK: kæriː bæk
carry convictionexp USA: kæ'riː· kʌ·nvɪ'kʃʌ·n UK: kæriː kənvɪkʃn
carry everything before onev USA: kæ'riː· e'vriː·θɪ"ŋ biː"fɔː'r hwʌ'n UK: kæriː evrɪθɪŋ bɪfɔːr wʌn
carry forwardv trans v USA: kæ'riː· fɔː'rwəː·d UK: kæriː fɔːwəd
carry interestexp USA: kæ'riː· ɪ'ntəː·ʌ·st UK: kæriː ɪntrəst
carry into effectv USA: kæ'riː· ɪ"ntʌ· iː'fe·kt UK: kæriː ɪntuː ɪfekt
carry it highexp USA: kæ'riː· ʌ·t haɪ' UK: kæriː ɪt haɪ
carry offv trans v USA: kæ'riː· ɔː'f UK: kæriː ɔf
carry offv trans v USA: kæ'riː· ɔː'f UK: kæriː ɔf
carry off his feetexp USA: kæ'riː· ɔː'f hʌ·z fiː't UK: kæriː ɔf hɪz fiːt
carry onv intrans v USA: kæ'riː· ɔ'n UK: kæriː ɔn
carry onv trans v USA: kæ'riː· ɔ'n UK: kæriː ɔn
carry on with himexp USA: kæ'riː· ɔ'n wʌ·ð ɪ"m UK: kæriː ɔn wɪð hɪm
Report or add missing word to a dictionary...