Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
certificatenoun USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: sətɪfɪkeɪt
certificate / marriage -exp USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t me'rɪ·ʤ UK: sətɪfɪkeɪt mærɪʤ
certificate of depositexp USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v dʌ·pɔ'zʌ·t UK: sətɪfɪkeɪt ɔv dɪpɔzɪt
certificate of healthexp USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v he'lθ UK: sətɪfɪkeɪt ɔv helθ
certificate of inoculationexp USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v ɪ"nɔ"kyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: sətɪfɪkeɪt ɔv ɪnɔkjʊleɪʃn
certificate of meritexp USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v me'rʌ·t UK: sətɪfɪkeɪt ɔv merɪt
certificate of originexp USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v ɔː'rʌ·ʤʌ·n UK: sətɪfɪkeɪt ɔv ɔrɪʤɪn
certificate of originexp USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v ɔː'rʌ·ʤʌ·n UK: sətɪfɪkeɪt ɔv ɔrɪʤɪn
certificatedadj UK: sətɪfɪkeɪtɪd
birth certificatenoun USA: bəː'θ səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: bəːθ sətɪfɪkeɪt
death certificateexp USA: de'θ səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: deθ sətɪfɪkeɪt
doctor's certificateexp USA: dɔ'ktəː·z səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: dɔktəz sətɪfɪkeɪt
health certificatenoun USA: he'lθ səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: helθ sətɪfɪkeɪt
land certificateexp USA: læ'nd səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: lænd sətɪfɪkeɪt
leaving certificatenoun USA: liː'vɪ·ŋ səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: liːvɪŋ sətɪfɪkeɪt
marriage certificatenoun USA: me'rɪ·ʤ səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: mærɪʤ sətɪfɪkeɪt
medical certificateexp USA: me'dʌ·kʌ·l səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: medɪkl sətɪfɪkeɪt
savings certificatenoun USA: seɪ'vɪ·ŋz səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: seɪvɪŋz sətɪfɪkeɪt
general certificate of educationnoun USA: ʤe'nrʌ·l səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: ʤenrəl sətɪfɪkeɪt ɔv eʤʊkeɪʃn
(to) issue a certificateexp USA: tʌ· ɪ'ʃuː· eɪ' səː·tɪ'fɪ·kʌ·t UK: tuː ɪʃuː eɪ sətɪfɪkeɪt
Report or add missing word to a dictionary...