Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
consumev intrans v USA: kʌ·nsuː'm UK: kənsjuːm
consumernoun USA: kʌ·nsuː'məː· UK: kənsjuːmər
consumernoun USA: kʌ·nsuː'məː· UK: kənsjuːmər
consumer packagingexp USA: kʌ·nsuː'məː· pæ'kɪ·ʤɪ·ŋ UK: kənsjuːmər pækɪʤɪŋ
consumer priceexp USA: kʌ·nsuː'məː· praɪ's UK: kənsjuːmər praɪs
consumer protectionnoun USA: kʌ·nsuː'məː· pəː·te'kʃʌ·n UK: kənsjuːmər prətekʃn
consumer protectionexp USA: kʌ·nsuː'məː· pəː·te'kʃʌ·n UK: kənsjuːmər prətekʃn
consumer protectionexp USA: kʌ·nsuː'məː· pəː·te'kʃʌ·n UK: kənsjuːmər prətekʃn
consumer researchexp USA: kʌ·nsuː'məː· riː'səː·tʃ UK: kənsjuːmər rɪsəːtʃ
consumer societynoun USA: kʌ·nsuː'məː· sʌ·saɪ'ʌ·tiː· UK: kənsjuːmər səsaɪətiː
consumerismnoun USA: kʌ·nsuː'məː·ɪ"zʌ·m UK: kənsjuːmərɪzəm
  1. gen.econ.
consumer's goodsexp USA: kʌ·nsuː'məː·z gʊ'dz UK: kənsjuːməz gʊdz
capital consumedexp USA: kæ'pʌ·tʌ·l kʌ·nsuː'md UK: kæpɪtəl kənsjuːmd
Report or add missing word to a dictionary...