Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
coppernoun USA: kɔ'pəː· UK: kɔpər
copperv trans v USA: kɔ'pəː· UK: kɔpər
copperadj USA: kɔ'pəː· UK: kɔpər
copper engravingexp USA: kɔ'pəː· ʌ·ngreɪ'vɪ·ŋ UK: kɔpər ɪngreɪvɪŋ
copper noseexp USA: kɔ'pəː· noʊ'z UK: kɔpər noʊz
copper oreexp USA: kɔ'pəː· ɔː'r UK: kɔpər ɔːr
copper wireexp USA: kɔ'pəː· waɪ'r UK: kɔpər waɪər
copper-colouredadj
copper-nosenoun
copperplatenoun UK: kɔpəpleɪt
copperplatev trans v UK: kɔpəpleɪt
copperplate writingexp UK: kɔpəpleɪt raɪtɪŋ
copperplatingnoun
coppersnoun USA: kɔ'pəː·z UK: kɔpəz
coppers and silverexp USA: kɔ'pəː·z ʌ·nd sɪ'lvəː· UK: kɔpəz ənd sɪlvər
copper-smithnoun USA: kɔ'pəː·smɪ"θ UK: kɔpəsmɪθ
coppersmithnoun USA: kɔ'pəː·smɪ"θ UK: kɔpəsmɪθ
manganese copperexp USA: mæ'ŋgʌ·niː"z kɔ'pəː· UK: mæŋgəniːz kɔpər
phosphorus copperexp USA: fɔ'sfəː·ʌ·s kɔ'pəː· UK: fɔsfərəs kɔpər
Report or add missing word to a dictionary...