Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
counter-noun USA: kaʊ'ntəː· UK: kaʊntər
counterv trans v USA: kaʊ'ntəː· UK: kaʊntər
counteradj USA: kaʊ'ntəː· UK: kaʊntər
counteradv USA: kaʊ'ntəː· UK: kaʊntər
counter assistantexp USA: kaʊ'ntəː· ʌ·sɪ'stʌ·nt UK: kaʊntər əsɪstənt
counter chargenoun USA: kaʊ'ntəː· tʃɔ'rʤ UK: kaʊntər tʃɑʤ
counteractv trans v USA: kaʊ'ntəː·æ"kt UK: kaʊntərækt
counteractionnoun UK: kaʊntərækʃn
counterattacknoun USA: kaʊ'nəː·ʌ·tæ"k UK: kaʊntərətæk
counter-attackv v USA: kaʊ'nəː·ʌ·tæ"k UK: kaʊntərətæk
counter-balancenoun USA: kaʊ'nəː·bæ"lʌ·ns UK: kaʊntəbæləns
counterbalancev trans v USA: kaʊ'nəː·bæ"lʌ·ns UK: kaʊntəbæləns
counterblastnoun UK: kaʊntəblɑst
counterchargenoun USA: kaʊ'ntəː·tʃɔ"rʤ UK: kaʊntətʃɑʤ
counterchecknoun
counterclaimnoun USA: kaʊ'ntəː·kleɪ"m UK: kaʊntəkleɪm
counter-clockwiseadj USA: kaʊ"təː·klɔː'kwaɪ·z UK: kaʊntəklɔkwaɪz
Report or add missing word to a dictionary...