Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
crownnoun USA: kraʊ'n UK: kraʊn
crownv trans v USA: kraʊ'n UK: kraʊn
crown allexp USA: kraʊ'n ɔː'l UK: kraʊn ɔːl
crown (asparagus)exp USA: kraʊ'n ʌ·spe'rʌ·gʌ·s UK: kraʊn əspærəgəs
crown colonyexp USA: kraʊ'n kɔ'lʌ·niː· UK: kraʊn kɔləniː
crown counselnoun USA: kraʊ'n kaʊ'nsʌ·l UK: kraʊn kaʊnsl
crown lawyernoun USA: kraʊ'n lɔɪ'əː· UK: kraʊn lɔːjər
crown of the roadexp USA: kraʊ'n ʌ·v ðiː· roʊ'd UK: kraʊn ɔv ðiː roʊd
crown princeexp USA: kraʊ'n prɪ'ns UK: kraʊn prɪns
crown princessnoun USA: kraʊ'n prɪ'nse·s UK: kraʊn prɪnses
crown witnessnoun USA: kraʊ'n wɪ'tnʌ·s UK: kraʊn wɪtnɪs
crowner's questexp UK: kraʊnəz kwest
crowningadj USA: kraʊ'nɪ·ŋ UK: kraʊnɪŋ
crown-landnoun
asparagus crownexp USA: ʌ·spe'rʌ·gʌ·s kraʊ'n UK: əspærəgəs kraʊn
that crowns all!exp USA: ðʌ·t kraʊ'nz ɔː'l UK: ðət kraʊnz ɔːl
come to the crownexp USA: kʌ'm tʌ· ðiː· kraʊ'n UK: kʌm tuː ðiː kraʊn
Report or add missing word to a dictionary...