Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
customnoun USA: kʌ'stʌ·m UK: kʌstəm
      1. It is a custom to take a bottle of wine when you are invited to a friend's home for dinner.
          1. Szokás egy üveg bort vinni, ha egy barátod hív meg vacsorára.
    1. law
customadj USA: kʌ'stʌ·m UK: kʌstəm
custom clothesnoun USA: kʌ'stʌ·m kloʊ'z UK: kʌstəm kloʊðz
custom freeexp USA: kʌ'stʌ·m friː' UK: kʌstəm friː
custom freeadj USA: kʌ'stʌ·m friː' UK: kʌstəm friː
custom of tradeexp USA: kʌ'stʌ·m ʌ·v treɪ'd UK: kʌstəm ɔv treɪd
custom sanctified by timeexp UK: kʌstəm sæŋktɪfaɪd baɪ taɪm
custom tailornoun USA: kʌ'stʌ·m teɪ'ləː· UK: kʌstəm teɪlər
custom tailorsnoun noun USA: kʌ'stʌ·m teɪ'ləː·z UK: kʌstəm teɪləz
customableadj UK: kʌstəməbl
customaradj
customarilyadv USA: kʌ"stʌ·me'rʌ·liː· UK: kʌstəmərəliː
customaryadj USA: kʌ'stʌ·me"riː· UK: kʌstəməriː
custom-builtadj
customernoun USA: kʌ'stʌ·məː· UK: kʌstəmər
customer serviceexp USA: kʌ'stʌ·məː· səː'vʌ·s UK: kʌstəmər səːvɪs
custom-housenoun UK: kʌstəmhaʊz
customisedv UK: kʌstəmɪst
customizev trans v USA: kʌ'stʌ·maɪ"z UK: kʌstəmaɪz
customizedv USA: kʌ'stʌ·maɪ"zd UK: kʌstəmaɪzd
Report or add missing word to a dictionary...