Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
customs policynoun USA: kʌ'stʌ·mz pɔ'lʌ·siː· UK: kʌstəmz pɔləsiː
customs regulationsnoun noun USA: kʌ'stʌ·mz re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·nz UK: kʌstəmz regjʊleɪʃnz
customs stationnoun USA: kʌ'stʌ·mz steɪ'ʃʌ·n UK: kʌstəmz steɪʃn
customs tariffexp USA: kʌ'stʌ·mz te'rʌ·f UK: kʌstəmz tærɪf
customs treatynoun USA: kʌ'stʌ·mz triː'tiː· UK: kʌstəmz triːtiː
customs unionnoun USA: kʌ'stʌ·mz yuː'nyʌ·n UK: kʌstəmz juːnɪən
customs visaexp USA: kʌ'stʌ·mz viː'zʌ· UK: kʌstəmz viːzə
customs-house agentnoun UK: kʌstəmzhaʊz eɪʤənt
custom-tailoredadj
established customexp USA: iː·stæ'blɪ·ʃt kʌ'stʌ·m UK: ɪstæblɪʃt kʌstəm
popular customexp USA: pɔ'pyʌ·ləː· kʌ'stʌ·m UK: pɔpjʊlər kʌstəm
awkward customerexp USA: ɔ'kwəː·d kʌ'stʌ·məː· UK: ɔːkwəd kʌstəmər
cool customernoun USA: kuː'l kʌ'stʌ·məː· UK: kuːl kʌstəmər
cool customerexp USA: kuː'l kʌ'stʌ·məː· UK: kuːl kʌstəmər
fly customernoun USA: flaɪ' kʌ'stʌ·məː· UK: flaɪ kʌstəmər
fly customerexp USA: flaɪ' kʌ'stʌ·məː· UK: flaɪ kʌstəmər
regular customerexp USA: reɪ'gyʌ·ləː· kʌ'stʌ·məː· UK: regjʊlər kʌstəmər
tough customerexp USA: tʌ'f kʌ'stʌ·məː· UK: tʌf kʌstəmər
ugly customernoun USA: ʌ'gliː· kʌ'stʌ·məː· UK: ʌgliː kʌstəmər
Community Customs Codeexp USA: kʌ·myuː'nʌ·tiː· kʌ'stʌ·mz koʊ'd UK: kəmjuːnɪtiː kʌstəmz koʊd
Report or add missing word to a dictionary...