Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
Community Customs Codeexp USA: kʌ·myuː'nʌ·tiː· kʌ'stʌ·mz koʊ'd UK: kəmjuːnɪtiː kʌstəmz koʊd
Community Customs Codeexp USA: kʌ·myuː'nʌ·tiː· kʌ'stʌ·mz koʊ'd UK: kəmjuːnɪtiː kʌstəmz koʊd
it's the custom of the countryexp USA: ʌ·ts ðiː· kʌ'stʌ·m ʌ·v ðiː· kʌ'ntriː· UK: ɪts ðiː kʌstəm ɔv ðiː kʌntriː
a cool customerexp USA: eɪ' kuː'l kʌ'stʌ·məː· UK: eɪ kuːl kʌstəmər
an awkward customerexp USA: ʌ·n ɔ'kwəː·d kʌ'stʌ·məː· UK: ən ɔːkwəd kʌstəmər
as was his customexp USA: e'z wʌ·z hʌ·z kʌ'stʌ·m UK: əz wɔz hɪz kʌstəm
attend to a customerexp USA: ʌ·te'nd tʌ· eɪ' kʌ'stʌ·məː· UK: ətend tuː eɪ kʌstəmər
clear goods through customsv USA: klɪ'r gʊ'dz θruː' kʌ'stʌ·mz UK: klɪər gʊdz θruː kʌstəmz
get sg through the customsv
Report or add missing word to a dictionary...