Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
data recordingexp USA: dæ'tʌ· rʌ·kɔː'rdɪ·ŋ UK: deɪtə rɪkɔːdɪŋ
data retrievalnoun USA: dæ'tʌ· riː·triː'vʌ·l UK: deɪtə rɪtriːvəl
data sinkexp USA: dæ'tʌ· sɪ'ŋk UK: deɪtə sɪŋk
data streamexp USA: dæ'tʌ· striː'm UK: deɪtə striːm
data structurenoun USA: dæ'tʌ· strʌ'ktʃəː· UK: deɪtə strʌktʃər
data structure management subsystemexp USA: dæ'tʌ· strʌ'ktʃəː· mæ'nʌ·ʤmʌ·nt sʌ'bsɪ"stʌ·m UK: deɪtə strʌktʃər mænɪʤmənt sʌbsɪstəm
data structuresexp USA: dæ'tʌ· strʌ'ktʃəː·z UK: deɪtə strʌktʃəz
data switching exhangeexp
data transfernoun USA: dæ'tʌ· træ'nsfəː· UK: deɪtə trænsfəːr
data transmissionnoun USA: dæ'tʌ· træ·nzmɪ'ʃʌ·n UK: deɪtə trænzmɪʃn
data viewexp USA: dæ'tʌ· vyuː' UK: deɪtə vjuː
data warehouseexp USA: dæ'tʌ· we'rhaʊ"s UK: deɪtə weəhaʊz
databasenoun USA: dæ'tʌ·beɪ"s UK: deɪtəbeɪs
database designexp USA: dæ'tʌ·beɪ"s dʌ·zaɪ'n UK: deɪtəbeɪs dɪzaɪn
databasesnoun USA: dæ'tʌ·beɪ"sʌ·z UK: deɪtəbeɪsɪz
datableadj UK: deɪtəbl
data-blockingnoun
datafilesnoun
datastartnoun
datatrievenoun
Report or add missing word to a dictionary...