Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
basic dataexp USA: beɪ'sɪ·k dæ'tʌ· UK: beɪsɪk deɪtə
datum, datanoun USA: deɪ'tʌ·m dæ'tʌ· UK: deɪtəm deɪtə
enciphered dataexp
master dataexp USA: mæ'stəː· dæ'tʌ· UK: mɑstər deɪtə
personal dataexp USA: pəː'sʌ·nʌ·l dæ'tʌ· UK: pəːsənl deɪtə
raw datanoun noun USA: rɔ' dæ'tʌ· UK: rɔː deɪtə
service datanoun USA: səː'vʌ·s dæ'tʌ· UK: səːvɪs deɪtə
survey dataexp USA: səː'veɪ" dæ'tʌ· UK: səːveɪ deɪtə
unsolicited dataexp USA: ʌ"nsʌ·lɪ'sʌ·tʌ·d dæ'tʌ· UK: ʌnsəlɪsɪtɪd deɪtə
business data processingexp USA: bɪ'znʌ·s dæ'tʌ· prɔ'se·sɪ·ŋ UK: bɪznəs deɪtə proʊsesɪŋ
integrated data processingexp USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d dæ'tʌ· prɔ'se·sɪ·ŋ UK: ɪntɪgreɪtɪd deɪtə proʊsesɪŋ
collection of datanoun USA: kʌ·le'kʃʌ·n ʌ·v dæ'tʌ· UK: kəlekʃn ɔv deɪtə
get drive dataexp USA: gɪ't draɪ'v dæ'tʌ· UK: get draɪv deɪtə
supplying of dataexp USA: sʌ·plaɪ'ɪ·ŋ ʌ·v dæ'tʌ· UK: səplaɪɪŋ ɔv deɪtə
get default drive dataexp USA: gɪ't dʌ·fɔː'lt draɪ'v dæ'tʌ· UK: get dɪfɔːlt draɪv deɪtə
Report or add missing word to a dictionary...