Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
documentnoun USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
documentnoun USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
documentnoun USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
documentarynoun USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· UK: dɔkjʊmentəriː
documentaryadj USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· UK: dɔkjʊmentəriː
documentary centreexp USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· se'ntəː· UK: dɔkjʊmentəriː sentər
documentary filmnoun USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· fɪ'lm UK: dɔkjʊmentəriː fɪlm
documentationnoun USA: dɔ"kyuː·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: dɔkjʊmenteɪʃn
documentedv USA: dɔ'kyuː·me"nʌ·d UK: dɔkjʊmentɪd
notarial documentexp UK: noʊteərɪəl dɔkjʊment
shipping documentexp USA: ʃɪ'pɪ·ŋ dɔ'kyuː·me·nt UK: ʃɪpɪŋ dɔkjʊment
private document representing conclusive evidenceexp USA: praɪ'vʌ·t dɔ'kyuː·me·nt re"prʌ·ze'nɪ·ŋ kʌ·nkluː'sɪ·v e'vʌ·dʌ·ns UK: praɪvɪt dɔkjʊment riːprɪzentɪŋ kənkluːsɪv evɪdəns
car documentsexp USA: kɔ'r dɔ'kyuː·mʌ·nts UK: kɑr dɔkjʊments
personal documentsnoun USA: pəː'sʌ·nʌ·l dɔ'kyuː·mʌ·nts UK: pəːsənl dɔkjʊments
travel documentsexp USA: træ'vʌ·l dɔ'kyuː·mʌ·nts UK: trævl dɔkjʊments
completion of documentsexp USA: kʌ·mpliː'ʃʌ·n ʌ·v dɔ'kyuː·mʌ·nts UK: kəmpliːʃn ɔv dɔkjʊments
exhibition of documentsexp USA: e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n ʌ·v dɔ'kyuː·mʌ·nts UK: eksɪbɪʃn ɔv dɔkjʊments
maker of a documentexp USA: meɪ'kəː· ʌ·v eɪ' dɔ'kyuː·me·nt UK: meɪkər ɔv eɪ dɔkjʊment
Report or add missing word to a dictionary...