Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
Dutch auctionnoun USA: dʌ'tʃ ɔ'kʃʌ·n UK: dʌtʃ ɔːkʃn
dutch barnnoun USA: dʌ'tʃ bɔ'rn UK: dʌtʃ bɑn
Dutch couragenoun USA: dʌ'tʃ kəː'ʌ·ʤ UK: dʌtʃ kʌrɪʤ
Dutch lightsexp USA: dʌ'tʃ laɪ'ts UK: dʌtʃ laɪts
Dutch metalnoun USA: dʌ'tʃ me'tʌ·l UK: dʌtʃ metl
dutch / netherlandsexp USA: dʌ'tʃ ne'ðəː·lʌ·ndz UK: dʌtʃ neðələndz
Dutch (type) glasshouseexp UK: dʌtʃ taɪp glɑshaʊs
Dutch unclenoun USA: dʌ'tʃ ʌ'ŋkʌ·l UK: dʌtʃ ʌŋkl
Dutch wifenoun USA: dʌ'tʃ waɪ'f UK: dʌtʃ waɪf
double dutchnoun USA: dʌ'bʌ·l dʌ'tʃ UK: dʌbl dʌtʃ
netherlands / dutchexp USA: ne'ðəː·lʌ·ndz dʌ'tʃ UK: neðələndz dʌtʃ
the flying dutchmanexp USA: ðiː· flaɪ'ɪ·ŋ dʌ'tʃmʌ·n UK: ðiː flaɪɪŋ dʌtʃmən
Report or add missing word to a dictionary...