Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
fish and chipsexp USA: fɪ'ʃ ʌ·nd tʃɪ'ps UK: fɪʃ ənd tʃɪps
fish farmingexp USA: fɪ'ʃ fɔ'rmɪ·ŋ UK: fɪʃ fɑmɪŋ
fish fingersnoun noun USA: fɪ'ʃ fɪ'ŋgəː·z UK: fɪʃ fɪŋgəz
fish for complimentsexp USA: fɪ'ʃ frəː· kɔ'mplʌ·me·nts UK: fɪʃ fəː kɔmplɪments
fish in troubled watersv USA: fɪ'ʃ ɪ'n trʌ'bʌ·ld wɔː'təː·z UK: fɪʃ ɪn trʌbld wɔːtəz
fish outv trans v USA: fɪ'ʃ aʊ't UK: fɪʃ aʊt
fish preserveexp USA: fɪ'ʃ priː·zəː'v UK: fɪʃ prɪzəːv
fish sticksexp USA: fɪ'ʃ stɪ'ks UK: fɪʃ stɪks
fish upv trans v USA: fɪ'ʃ ʌ'p UK: fɪʃ ʌp
fishballnoun UK: fɪʃbɔːl
fish-bonenoun UK: fɪʃboʊn
fishbonenoun UK: fɪʃboʊn
fishbowlnoun USA: fɪ'ʃboʊ"l UK: fɪʃboʊl
fishcakenoun UK: fɪʃkeɪk
fish-carvernoun
fishernoun USA: fɪ'ʃəː· UK: fɪʃər
fisheriesnoun USA: fɪ'ʃəː·iː·z UK: fɪʃərɪz
fishermannoun USA: fɪ'ʃəː·mʌ·n UK: fɪʃəmən
Report or add missing word to a dictionary...