Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
internnoun USA: ɪ'ntəː·n UK: ɪntəːn
internv trans v USA: ɪ'ntəː·n UK: ɪntəːn
internaladj USA: ɪ"ntəː'nʌ·l UK: ɪntəːnl
internal affairsexp USA: ɪ"ntəː'nʌ·l ʌ·fe'rz UK: ɪntəːnl əfeəz
internal combustion engineexp USA: ɪ"ntəː'nʌ·l kʌ·mbʌ'stʃʌ·n ɪ'nʤʌ·n UK: ɪntəːnl kəmbʌstʃən enʤɪn
internal earexp USA: ɪ"ntəː'nʌ·l iː'r UK: ɪntəːnl ɪər
internal financeexp USA: ɪ"ntəː'nʌ·l faɪ'næ"ns UK: ɪntəːnl faɪnæns
internal gear hubexp USA: ɪ"ntəː'nʌ·l gɪ'r hʌ'b UK: ɪntəːnl gɪər hʌb
internal haemorrhagingexp
internal injuriesexp USA: ɪ"ntəː'nʌ·l ɪ'nʤəː·iː·z UK: ɪntəːnl ɪnʤərɪz
internal lesionexp USA: ɪ"ntəː'nʌ·l liː'ʒʌ·n UK: ɪntəːnl liːʒn
Internal Revenue Servicenoun USA: ɪ"ntəː'nʌ·l re'vʌ·nyuː" səː'vʌ·s UK: ɪntəːnl revənjuː səːvɪs
Internal Revenue Serviceexp USA: ɪ"ntəː'nʌ·l re'vʌ·nyuː" səː'vʌ·s UK: ɪntəːnl revənjuː səːvɪs
internal-combustion engineexp
internallyadv USA: ɪ"ntəː'nʌ·liː· UK: ɪntəːnəliː
internally indeterminateexp USA: ɪ"ntəː'nʌ·liː· ɪ"ndʌ·təː'mʌ·nʌ·t UK: ɪntəːnəliː ɪndɪtəːmɪnət
internal-security serviceexp
internationalnoun USA: ɪ"nəː·næ'ʃʌ·nʌ·l UK: ɪntənæʃənl
international business machineexp USA: ɪ"nəː·næ'ʃʌ·nʌ·l bɪ'znʌ·s mɪ·ʃiː'n UK: ɪntənæʃənl bɪznəs məʃiːn
international contestexp USA: ɪ"nəː·næ'ʃʌ·nʌ·l kʌ·nte'st UK: ɪntənæʃənl kɔntest
Report or add missing word to a dictionary...